Tegnestuen råder over en sjælden kombination af kompetencer og vores hold dækker alle arkitektfaglige områder, så vi kan føre din opgave fra idé til færdigt projekt.

0.Professionelle bygherrer og ejer- og andelsboligforeninger

Vi rådgiver om ejendomsudvikling, projektudvikling, byggeteknik og byggeri i bred forstand. Vi syner boliger,
laver tilstandsrapporter og rådgiver om vedligeholdelse og muligheder for energibesparende foranstaltninger.

Vi rådgiver om byfornyelsesprojekter, optimering, opdeling i ejerlejligheder, bevaringsværdige bygninger,
renoveringsopgaver og lovliggørelsessager. Derudover hjælper vi mange ejer- og andelsboligforeninger med at syne boliger, og vi rådgiver om drift- og vedligeholdelse af foreningens ejendomme.

Hvis du gerne vil vide hvilke muligheder der er for opdeling af din ejendom i ejerlejligheder, tilbyder vi
rådgivning og kan lave en plan for udviklingen i et tæt samarbejde med en landinspektør.

Hvis du skal lave tagboliger, og ønsker at udnytte de ekstra kvadratmeter, tilbyder vi at lave spændende og
kreative løsninger for indretningen.

Hvis du skal have opsat altaner, tilbyder vi at gennemgå ejendommen, lave tegninger og søge om byggetilladelse. Vi har opsat altaner på mange ejendomme og rådgiver gerne om mulighederne.

Hvis du skal have lavet en plan for udvikling af investeringsejendomme, tilbyder vi rådgivning og finder den
rigtige løsning på tværs af alle faggrupper.

1.Lovliggørelse af byggeri

Et byggeri, som er opført uden godkendelse ved byggetilladelse er ulovligt opført. Behov og krav om lovliggørelse kan opstå med det samme, eller på et senere tidspunkt alt efter de konkrete omstændigheder.
Kommunen har måske udstedt påbud om lovliggørelse, Ejer konstaterer ulovligt byggeri på sin ejendom eller
Ejer har tidligere truffet nogle uheldige valg ift. at søge om og opnå godkendelse til et byggeri.

På tegnestuen hjælper vi mange bygherrer med deres lovliggørelsessager; fra det ulovlige byggeri konstateres, til klarlægning af det ulovlige forholds omfang til tydeliggørelse af løsninger og derfra til at opnå lovliggørende byggetilladelse og få udført evt. omforandring.

Et ulovligt byggeri kan opnå lovliggørelse enten som det er ved en retligt lovliggørelse, eller ved omforandringer ved en fysisk lovliggørelse. Nogle gange skal det ulovlige byggeri fjernes. I alle
tilfælde kræves kommunens godkendelse.

En snak om projektet og gennemgang af muligheder vil kunne klarlægge sagens behov, idet vi på tegnestuen
kan varetage hele sagen fra ansøgningen om lovliggørelse, korrespondance med myndigheder, udarbejdelse
af nødvendig dokumentation samt byggestyring.

2.Teknisk dokumentation - byggesager

Ifm. ansøgning om byggetilladelse, udførelse af byggeriet og i særdeleshed ifm. færdigmelding af en byggesag kræves større mængder dokumentation. Krav, omfang og vilkår fastlægges for alle byggesager
ved ansøgningen om byggetilladelse. Ifm. projektering og udførelse kan yderligere krav komme til.

Hos CJ Arkitekter er vi gode til at planlægge byggesagens omfang og kan dermed yde rådgivning omkring
nødvendig dokumentation.
Vi udarbejder en stor del af denne selv som ydelser for opgaven, herunder bl.a. energirammeberegning, dagslysberegning, friarealberegning, LCA-Byg beregning, Brand BK1, m.fl..

Vi holder af at samle disse ydelser, således projektet tænkes samlet og ikke fragmenteret, og således krav for én type dokumentation indarbejdes og integreres i det samlede projekt fremfor at skabe udfordringer.

Dertil samarbejder vi med eksterne rådgiver som f.eks. konstruktionsingeniører, brandrådgivere, landinspektører m.fl. for smidige projekter, hvor den røde tråd bevares.

3.Tilsyn ved byggeri for private

En bygherrerådgiver er din uvildige rådgiver, kontrollant og sparringspartner. Vi tilbyder rådgivning i
forbindelse med kontraktskrivning og valg af materialer, deltager i byggemøder og tager på kontrolbesøg på
byggepladsen.

Under byggeriet kontrollerer vi alle skjulte konstruktioner, der ikke kan rettes, når huset er færdigbygget,
f.eks. fundamentet og radontætningen af huset, tekniske installationer, vand, varme og afløb, forankringen
og vindafstivningen, undertaget og isoleringen, dampspærren, tætheden af huset og vådrumsmembranen.

Når huset er færdigt, deltager vi ved afleveringsforretningen og er din garant for, at kvaliteten er i orden, og
at du har fået den vare, du har betalt for.

Hvis du selv har lavet en ombygning, tilbyder vi at deltage ved aflevering. Vi laver mangelgennemgang og
sikrer, at alle fejl og mangler bliver noteret i en afleveringsprotokol. Hvis du har bygget om for flere år siden,
tilbyder vi selvfølgelig også at deltage ved 1-års og 5-års gennemgang.

4.Købergennemgang - køberrådgivning

Hvis du skal købe en bolig, tilbyder vi at gennemgå huset sammen med dig ved et købersyn. Vi gennemgår
tilstandsrapporten og finder også det, der ikke står i den. Vi rådgiver om de kommende vedligeholdelsesop-gaver og vurderer muligheder og omkostninger ved din eventuelle ombygning af huset, så det bliver lige som du gerne vil have det.

5.Byggeteknisk førstehjælp

Vi har en bred erfaring med lokalisering og afhjælpning af byggetekniske problemer – f.eks. sætninger,
revner, utætte tage, fugt og skimmelsvamp.

Har du mistanke om skimmelsvamp eller fugt, tilbyder vi at undersøge forholdene og vurdere skaderne
og undersøger indeklimaet.

Vil du gerne vide om det er en fordel at efterisolere dit hus, tilbyder vi en byggeteknisk gennemgang hvor du
kan få et overblik over mulighederne.

6.Drift- og vedligeholdelse

Ønsker du overblik over behovet for vedligeholdelse af din bolig, tilbyder vi syn, hvor vi gennemgår hele
ejendommen. Gennemgangen kan afsluttes med en mundtlig rapportering eller med en egentlig drift- og
vedligeholdelsesrapport for den kommende 10- eller 20-års periode. Rapporten giver overblik over om-kostningerne og omfanget af vedligeholdelsesopga-ven.

7.Syn af andelsboliger

Hvis du skal sælge din andelsbolig, så syner vi boligen og vurderer og prissætter de forbedringer, der er udført i den. Vi beregner afskrivningerne iht. gældende lovgiv-ning og afskrivningstabeller fra Andelsboligforeninger-nes Fællesorganisation.

Vi syner og vurderer boliger for ca. 40 andelsboligfor-eninger i Østjylland.

8.Tvistløsning og juridisk rådgivning

Hvis du måtte være så uheldig at havne i en tvist med en entreprenør, så tilbyder vi en faglig, uvildig mægling
eller deltagelse som skønsmand ved en syn- og skøns-forretning.